Waddenproject ‘Wij & Wadvogels’

Het Waddenfonds heeft de projectaanvraag ‘Wij & Wadvogels’ goedgekeurd. Dat betekent dat Vogelbescherming Nederland samen met verschillende partners aan de slag kan om het Waddengebied vitaler te maken voor vogels, waarbij er ook oog is voor de mensen die in gebied wonen, werken of recreëren. Met het vrijkomende geld worden belangrijke verbeteringen voor vogels doorgevoerd.

Het Waddengebied is het belangrijkste getijdegebied in Noordwest-Europa. Niet voor niets is het terug te vinden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Alleen, dat betekent niet dat Nederland, Duitsland en Denemarken rustig achterover kunnen leunen. In het gebied komen namelijk tal van belangen samen. De recreatiedruk is er enorm en de uitdagingen die worden veroorzaakt door klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande stijging van de zeespiegel zijn aanzienlijk. Bovendien wordt er gevist en geleefd.

Nieuwe natuur

Wij & Wadvogels creëert nieuwe ruimte voor de vogels die afhankelijk zijn van het gebied. We scheppen nieuwe natuur, door op verschillende eilanden en langs dijken op het vasteland stukken in te richten als broed- of foerageergebieden voor vogels.

Daarnaast maken we bewoners en toeristen bewust van hun gastheerschap. Via voorlichtingscampagnes verspreiden we bijvoorbeeld informatie over de wijze waarop mensen van de kwelders, dijken, stranden en zandplaten kunnen genieten, zonder dat vogels daar al te veel last van hebben.

Effectieve maatregelen

Ten slotte zet Wij & Wadvogels in op kennisuitbreiding. We monitoren maatregelen die het gebied beïnvloeden op effectiviteit. En we analyseren gegevens van beschermingsmaatregelen.

Werk aan de winkel

Dat er werk aan de winkel is, is duidelijk: onlangs verscheen een analyse van de populaties van wad- en zeevogels die zich bewegen langs de Oost-Atlantische trekroute. Daaruit blijkt dat juist de populaties van broedsoorten die afhankelijk zijn van het Waddengebied meer onder druk staan, dan de soorten waarvan het zwaartepunt in hun voorkomen elders op de route ligt die langs 11 Europese en 22 Afrikaanse landen leidt

Vogelbescherming Nederland ontwikkelt Wij & Wadvogels niet alleen, maar doet dat in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, het Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland en De Waddenvereniging. Met het project is voor de periode tot en met 2022 15,6 miljoen euro gemoeid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven