Geulverlegging vaargeul Ameland te hoge impact op Waddenzee

Rijkswaterstaat ziet af van de geulverlegging Reegeul-Oost in de Waddenzee. De verlegging heeft een te hoge impact op de natuurwaarden van de omliggende wadplaten. Dit is strijdig met de instandhoudingsdoelen van de Waddenzee.

De geulverlegging Reegeul-Oost was, naast de reeds gerealiseerde bochtafsnijding Vloedgeul, de 2e bochtafsnijding die is voorgesteld als maatregel in het kader van het Open Plan Proces (OPP) voor verbetering van de vaarverbinding Holwerd-Ameland.

De eventuele verlegging veroorzaakt te veel areaal verlies van permanent ondergelopen zandbanken (Habitattype H1110). Dit type natuur omvat de geulen en permanent overstroomde platen van de Waddenzee, inclusief kleine prielen. De zandbanken zijn meestal onbegroeid; plaatselijk bevatten ze algengemeenschappen of begroeiingen met groot zeegras. Het habitattype is van groot belang vanwege de biomassa en diversiteit aan diersoorten en is een belangrijke pijler in het voedselweb van de Waddenzee. De staat van instandhouding is matig-ongunstig.

Stoppen project vaargeul Ameland Rijkswaterstaat heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden om dit knelpunt weg te nemen. Zo is er gekeken naar mogelijkheden tot aanpassing van de afmetingen en verlegging van de geul, maar dit bleek niet haalbaar. Ook is het verlies aan dit areaal niet elders in de Wadden te compenseren.

Uit dieptemetingen bleek verder dat er op de locatie Reegeul-Oost geen sprake was van natuurlijke geulvorming. Hierdoor blijven er grote onzekerheden over de omvang van het toekomstig vaargeulonderhoud.

Daarom is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten om het vergunningstraject voor de Reegeul-Oost niet voort te zetten en het project stop te zetten. De Tweede Kamer en de betrokken stakeholders zijn op de hoogte gebracht van het besluit.

Betrouwbaar De andere maatregelen uit het OPP om de dienstregeling betrouwbaarder te maken, zijn eerder al gerealiseerd. De effecten van deze maatregelen op de uitvoering van de dienstregeling worden gemonitord.

Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de provincie Friesland, de gemeente Ameland en de gemeente Noardeast-Fryslân 2 oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn: het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem of het verplaatsen van de vertrek- en aankomstlocatie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven