Bewonersavond Dorpsvisie Buren

Op 17 oktober 2019 organiseerden Van Hall Larenstein-studenten met Dorpsbelang Buren een bewonersavond over de toekomst van Buren. EnTranCe startte met een toelichting op ‘Buren geeft Energie’. De interactieve avond werd goed bezocht door circa 50 belangstellende Buremers.

Buren geeft Energie 

Bekend is dat Ameland landelijke koploper wil zijn in de energietransitie. In het klimaatakkoord is bovendien neergelegd dat alle Nederlandse gemeenten, zo ook Ameland, verplicht zijn een lokaal energietransitieplan op (korte) termijn klaar te hebben. In dat plan moet per wijk (dorp) aangegeven worden wat de warmtebron wordt en wanneer het gasnet afgesloten wordt.

Steven de Boer van het Energie Transitie Center (EnTranCe) van de Hanzehogeschool uit Groningen lichtte in dit kader het project ‘Buren geeft Energie’ toe. Steven gaf aan dat vanuit het Convenant Duurzaam Ameland in overleg met Dorpsbelang Buren het project als voorbeeld voor Ameland wordt opgezet. Onderzocht wordt hoe Buren als 1e dorp van Ameland CO2 neutraal kan worden.

Samen met inwoners van Buren, wil het Dorpsbelang Buren, EnTranCe/ de Hanzehogeschool, gemeente Ameland en Gasterra een energietransitieplan voor Buren opstellen. Hiervoor zullen, door vrijwilligers, gegevens van alle panden in Buren, zoals type woning, bouwjaar, isolatie en zonnepanelen, verzameld moeten worden. Ook moet het aantal bewoners en het huidige energieverbruik per pand geïnventariseerd worden. Idee is dat er, rekening houdend met economie, recreatie en ruimtelijke kwaliteit, een energietransitieplan wordt opgesteld dat breed gedragen wordt door de bewoners.

Er is een strakke planning van bijeenkomsten en activiteiten gemaakt die gecoördineerd wordt vanuit EnTranCe. Het project zal op korte termijn starten met een charrette cq bewonersavond waarin het project nader uiteen gezet zal worden. Idee is dat in de eerste helft van 2020 een 1e concept energietransitieplan Buren wordt gepresenteerd.

Als antwoord op een vraag van een bewoner gaf Steven aan dat Johan Kiewiet van de Amelander Energie Coöperatie betrokken is in het project. Er worden nog vrijwilligers gevraagd om samen tot een energietransitieplan voor Buren te komen. Geïnteresseerde mensen kunnen een email sturen naar Douwe Molenaar van Dorpsbelang Buren (info@dorpsbelangburen.nl) of naar Steven de Boer van EnTranCe (s.de.boer@pl.hanze.nl).

Dorpsbelang Buren heeft de studenten van Van Hall Larenstein (VHL), van de studierichting Management van de Leefomgeving, gevraagd om de ontwikkelingen die spelen in Buren in kaart te brengen en te komen tot een Dorpsvisie Buren 2030. Hiervoor gaf het Dorpsbelang op 3 september jl. een pitch op VHL in Leeuwarden. De studenten hebben vervolgens een inventarisatie gedaan van het dorp Buren. Ook heeft een rondleiding door Buren plaatsgehad en is een zestal interviews met bewoners van Buren afgenomen.

De bewoners zijn deze avond uitgenodigd om aan te geven wat ze belangrijk vinden en hoe de leefbaarheid in Buren volgens hun kan worden verbeterd. Uit het vooronderzoek zijn door de studenten de volgende belangrijk(st)e thema’s voor Buren geformuleerd:

1. verkeersveiligheid en bereikbaarheid

2. toekomstbestendig centrum

3. (wenselijkheid) recreatieverblijven

Met de werkvorm ‘De Museumtoer’ werden de bewoners in 6 groepen verdeeld. Gevraagd werd om per groep per thema eerst de ‘droom’ op een flipover vel te schrijven. De vellen werden daarna doorgegeven, waarna de volgende groep de ‘beren op de weg’ over deze droombeelden noteerde. Tenslotte werden de ‘oplossingen’ voor de ‘beren’ door een volgende groep op de vellen aangegeven. Deze werkwijze herhaalde zich voor alledrie de thema’s. De studenten presenteerden aan het eind van de avond een aantal terugkomende ideeën voor de thema’s.

De opgehaalde informatie wordt door de VHL-studenten verwerkt in een zogenaamd koersdocument. Binnen circa drie weken (begin november 2019) moet dit document op school aangeleverd worden. Dorpsbelang Buren zal de resultaten van de studenten bestuderen en in een volgende ledenvergadering (januari 2020) presenteren. De gedachte die onder veel aanwezigen leeft is dat er iets gedaan moet worden voor/met het dorp Buren. Door het merendeel van de bewoners werd de avond als positief ervaren.

Een ieder werd bedankt voor de komst en inbreng.

Contact
Waddencampus Ameland
Coördinatoren: Marijn Oud en Sigrid Roep
info@waddencampus.nl

Over de Waddencampus
Contact
Top

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven