Waddengemeenten kiezen positie

Vanaf september beschikken dertien gemeenten rond de Waddenzee over een gezamenlijke beheersverordening Waddenzee en Noordzee.

Bijzonder, omdat ze hiermee het initiatief nemen meer sturing over het eigen grondgebied te krijgen en te houden, te midden van de bestaande complexe regelgeving. Samenwerking op deze schaal op een dergelijk beleidsterrein is uniek. Het gezamenlijk optrekken leidt daarnaast tot kostenbesparing en eenduidigheid in regelgeving.

De gemeenten hadden er voor kunnen kiezen het opstellen van de beheersverordening over te laten aan de rijksoverheid, maar trokken de verantwoordelijkheid bewust naar zich toe. Albert de Hoop, burgemeester van Ameland en tevens voorzitter van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden: “De Waddenzee is gemeentelijk ingedeeld en wat we daarover te zeggen hebben, willen we ook graag zelf doen “. Dat was tevens de reden om een inspraakprocedure te organiseren, aangevuld met toelichtingen en overleggesprekken met betrokken instanties en organisaties. Wettelijk gezien is dat niet verplicht voor een beheersverordening, maar de gemeenten wilden de inwoners en andere betrokkenen de gelegenheid geven mee te praten. De komende maand september nemen de betreffende gemeenteraden een besluit over de definitieve vaststelling van de beheersverordening.

De beheersverordening is sober en doelmatig en vervangt de bestaande gemeentelijke plannen voor het gebied. In plaats van 13 bestemmingsplannen is er nu één beheersverordening. Dit plan legt de bestaande situatie vast voor zover die niet valt onder regelingen van andere overheden, zoals bijvoorbeeld de structuurvisie Waddenzee of de aanwijzing als Natura 2000-gebied.

De 13 samenwerkende gemeenten zijn: Eemsmond, Delfzijl, Oldambt, Harlingen, het Bildt, Ferwerderadiel, Dongeradeel, Hollands Kroon, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Ze zijn lid van de Vereniging Waddenzeegemeenten of het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden. De overig vier Waddengemeenten (Den Helder, De Marne, Súdwest-Fryslân en Franekeradeel), hebben hun deel van het plangebied opgenomen in een andere ruimtelijke regeling.

De grens van de beheersverordening Waddenzee en Noordzee loopt vanaf de voet van de zeezijde van de dijk langs de randen van de Waddenzee en langs delen van de Noordzee boven de Waddeneilanden van de 13 gemeenten. De verordening geldt dus voor het water, geulen en de kwelders en schorren. Locaties die om maatwerk vragen zoals havens, vallen erbuiten. Deze kunnen efficiënter binnen de individuele gemeenten worden geregeld. Hetzelfde geldt voor activiteiten waarvoor de rijksoverheid vergunningen verleent, zoals gas- en zoutwinning.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven