Kuuroord Resort Spa en Wellness,

Het nieuwe concept betreffende de realisatie van het Kuuroord Resort Spa en Wellness Ameland, gelegen aan de rand van het dagrecreatiegebied De Vleijen in Nes, kan Ameland op de kaart zetten.

Ameland heeft de fysieke eigenschappen om de Bad-status te verwerven. Een keurmerk dat wordt toegekend als er aan de criteria zoals deze door de DHV (Deutscher Heilbäder Verband) en ESPA (European Spas Association) wordt voldaan. Niet alleen zeewater, strand, het Wad, de natuur, de streekproducten, maar ook de aanwezigheid van een heilzame bron, Solewater, bieden Ameland kansen om zich in de vitaliteit- en wellnessmarkt positief te onderscheiden. Rond en op de plek van het vergeten zwembad in De Vleijen, waarvan wel eens gezegd werd dat de stop van het zwembad meegenomen is door de laatst vertrokken werknemer, zijn plannen ontwikkeld voor Resort Spa en Wellness Ameland. Het eerste domein in Nederland dat de kwaliteitseisen voor medical wellness waar zal maken.

Cinto Prosperi, directeur van de VVV Ameland is enthousiast! ‘Ameland kan, doordat er nu een ontwikkelaar en een exploitant bereid zijn te investeren, een door-slaggevende voorsprong nemen. Naar mijn stellige overtuiging zal dit project een stevige economi-sche impuls zijn voor het eiland.’ Een resort met een overdekt bad en ter plaatse aangeboord heilzaam Solewater, wellnessfaciliteiten en luxe verblijfsaccommodaties. Het verkrotte zwembad wordt in de plannen betrokken. De glijbaan gaat eraf en de koepels worden in de plannen bekleed met gras. Re-sort Spa en Wellness Ameland omvat de uitbreiding van een aantal hotelunits en de realisatie van een ruim opgezette wellnessafdeling. De luxe hotelunits zijn primair bedoeld voor kuurgasten die in de directe nabijheid van de faciliteiten willen verblijven en gedurende die tijd dagelijks gebruik willen maken van de wellnessfaciliteiten. De wellnessfaciliteiten zijn gericht op fysieke en mentale ondersteu-ning: zo lang mogelijk actief par-ticiperen aan het leven. Andere thema’s zijn: lichaamsverzorging, therapie, bewegen, balans, fitness, lifecoaching.

Bijzondere aandacht krijgen de thema’s Thalasso en Sole. Bij Thalasso staat de ligging in de directe nabijheid van de zee en de vitaliteitskracht die daar vanuit gaat centraal. Thalassotherapie en -behandelingen, zoals inpakkingen worden in het programma opgenomen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het ter plaatse aangeboorde Solewater. Het water is gekwalificeerd als heilzaam en daarmee geschikt om bepaalde behandelingen en therapieën toe te passen.

‘Je moet je voorstellen dat er een hele nieuwe tak van sport op Ame-land verschijnt,’ vertelt Cinto. ‘Fysiotherapeuten, medische zorg, gezondheidszorg. Het zal ook een enorme impact op de Amelander ondernemers geven. Vitaliteit, spa en wellness bieden grote kansen voor de toeristische ontwikkeling op Ameland. Niet alleen groeit de markt voor dergelijke faciliteiten sterk, maar het past ook uitstekend in de doelstelling van Ameland om het toeristisch seizoen te verbreden en dalen in het (ver-blijfs)toerisme op te vangen. Daarnaast zijn dergelijke facilitei-ten ook zeer populair buiten de weekenden en lenen zich uitstekend voor het maken van product-marktcombinaties waarbij eilander toeristische ondernemin-gen met elkaar samenwerken. Speciale arrangementen, waarbij de kuurgasten ergens anders sla-pen.’

Dit kuuroord maakt gebruik van het water dat uit de aanwezige bron van 700 meter diepte wordt gehaald. De bron is al een groot aantal jaren geleden aangeboord. Nu in 2014 zijn de schitterende ontwerpen, dankzij planontwikke-laar Kontour Vastgoed namens de exploitant WestCord Hotels gron-dig en nauwkeurig uitgewerkt.
De Klankbordgroep Toerisme Ameland is enthousiast en positief over de plannen die er liggen. De KTA is een officieel onderdeel van de VVV, en heeft een eilandbreed gedragen vertegenwoordiging. Ook Hans Nagtegaal van Wagen-borg vervoer zegt het aanbod aan kuurgasten te kunnen verwerken. Cinto Prosperi is verheugd met de wens van de coalitiepartijen Ame-land ’82, CDA en VVD om een wellnesscentrum in Nes te realise-ren. Exploitant Harry Westers staat te popelen om zijn plannen aan de gemeenteraad te verduidelijken. Een ambitieus en prachtig plan.

Om het bouwplan mogelijk te maken vindt een integrale gebiedsontwikkeling plaats. Ten eerste wordt er een samenwerking opgezet met het naast gelegen Kennis- en innovatiecentrum (het Natuurmuseum). De inrichting van het buitenterrein van het museum wordt verbonden met de inrichting van het Resort Spa en Wellness Ameland. Concreet houdt dit in dat het duinlandschap helemaal doorloopt en zo de begrenzing vormt van het totale gebied. De binnenmeertjes van zowel het museum als het resort worden met elkaar verbonden door middel van stuwen: dit betekent dat er continue beweging/stroming in het water is. Dit heeft weer als gevolg dat de waterkwaliteit van de recreatieplas De Vleijen zal toenemen. Langs de zuidelijke, oostelijke en noordoostelijke rand van het resort komen 200 bedden in nieuwe hotelunits.

De verkeersstructuur vanuit het dorp Nes richting strand wordt verbeterd. De Molenweg wordt verlegd en komt nu tussen het Natuurmuseum en hotel Noordsee door te lopen. Ook wordt de fiets-route door De Vleijen duidelijker en directer en daardoor worden meer fietsbewegingen door het recreatiegebied verwacht. Het parkeren wordt gezamenlijk met het Museum opgevangen, zodat bij een piekbelasting van één van de partijen er altijd voldoende parkeerplaatsen zijn. De parkeerplaatsen worden ook zoveel mogelijk in het landschap geïntegreerd en opgenomen.

De provincie Fryslân heeft in haar Toeristische programma Friese Wadden het stimuleren en onder-steunen van ontwikkeling van wellnessvoorzieningen opgeno-men als prioritair project. De provincie maakt in dit toeristisch programma geen onderscheid tussen de vier Friese eilanden en de kustgemeenten.
Ameland kan nu een doorslagge-vende voorsprong nemen. Het eiland Ameland heeft alles in zich om het welbehagen van mensen te ondersteunen en te verbeteren. De gouden generatie (55+) investeert toenemend in welbevinden. De drukbezette tweeverdiener inves-teert meer en meer in onthaasten.

De uitdaging om in goed overleg en in coöperatie met elkaar innovatie te realiseren gaat verder dan de grenzen van Ameland. Eerder is een internationale werkgroep ‘Thalasso’ opgericht. Samen met de internationale partners is adviseur Marlies Sobczak initiatiefnemer en participant. Deze werkgroep kreeg in het onlangs gehouden ESPA jaarcongres in Vilje, Denemarken een concreet vervolg. De verkre-gen kennis en toepassingsmoge-lijkheden op het gebied van vitali-teit en gezondheid bieden enorme kansen op het gebied van interna-tionale marktbewerking. Zeker de Duitse markt wordt daarmee extra aantrekkelijk.
Het verkrijgen van de badstatus zal de gemeente Ameland een belangrijke kwaliteitsimpuls ople-veren. Cinto Prosperi zegt het met vier woorden: ‘Het is een inkop-pertje.’

Op 22 september 2014 is er voor alle geïnteresseerden een informa-tieavond over de betekenis van de Bad-status voor heel Ameland en het Resort Spa en Wellness Ame-land (voormalig zwembadlocatie Nes). WestCord Hotels nodigt u uit voor een openbare informatie-avond over het project Resort Spa & Wellness, waarbij specifiek wordt verteld wat de zogenaamde Bad-status kan betekenen voor Ameland.

Maandag 22 september 2014
Fletcher Hotel-Resort Amelander Kaap (Oosterhiemweg 1, Hollum)
Aanvang 20.00 uur

U bent van harte welkom!

Dit artikel is eerder gepubliceerd geweest in Vakantieblad De Amelander

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven