Nieuw peilbesluit voor Ameland

Wetterskip Fryslân heeft de waterpeilen op Ameland vastgelegd in een nieuw peilbesluit. Hierin wordt de gewenste stand van het oppervlaktewater binnen een bepaald peilgebied aangegeven.

Op Ameland wordt het gebied waar actief peilbeheer wordt gevoerd, begrensd door de primaire waterkering(de Waddenzeedijk en het met blauwe palen, voorzien van Delta-aanduiding, aangegeven tracé van stuifdijken en duinen). In de overige, veelal duingebieden binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân vindt geen actief peilbeheer plaats en vloeit het water op natuurlijke wijze af naar de Waddenzee of Noordzee. 

Aan de hand van het vastgestelde watergebiedsplan is voor Ameland door Wetterskip Fryslân de gewenste situatie voor het peilbeheer onderzocht. Met het nieuwe peilbesluit – een actualisatie van het peilbesluit uit 1998- denkt het waterschap de verschillende functies in het gebied, landbouw, recreatie en natuur, zo goed mogelijk te kunnen bedienen. 

Wetterskip Fryslân beheert het peil op Ameland met meerdere vaste en bedienbare stuwen, peilregulerende duikers en twee gemaaltjes. Via spuiduikers wordt het water afgevoerd naar de Waddenzee. Aanvoer van water is op Ameland niet mogelijk. Het water in de sloten is deels hemelwater en deels kwelwater dat vanuit de duinen als grondwater weer in de sloot stroomt.

Bij extreme neerslag is de waterafvoer op Ameland beperkt en in droge situaties kan er geen water worden aangevoerd. Dit vereist een flexibel peilbeheer
dat speciaal is afgestemd op de eilander situatie en verschilt van het peilbeheer op de vaste wal. 

In de winter, zeker in februari, hanteert het waterschap het laagst mogelijke winterpeil om voor agrariërs bewerking van het land mogelijk te maken. Als er extreme neerslag wordt verwacht, speelt Wetterskip Fryslân hier vroegtijdig op in door meer water te spuien en de waterpeilen zoveel mogelijk beneden het winterpeil te brengen.

In het voorjaar, na februari, en in de zomerperiode houdt het waterschap zoveel mogelijk water vast als extra voorraad voor droge tijden. In natte zomers wordt flexibel omgegaan met de overgang naar het winterpeil. Afhankelijk van de situatie besluit het waterschap om het peil te verlagen naar het winterpeil.

In het nieuwe peilbesluit legt het waterschap deze flexibiliteit vast door uit te gaan van streefpeilen. De streefpeilen op Ameland hebben een maximale bovengrens van 20 centimeter boven het vastgestelde streefpeil. Er wordt geen onderpeil vastgelegd, omdat dit door het ontbreken van wateraanvoer niet kan worden gegarandeerd.

Met het nieuwe, flexibele peilbeheer is Ameland klaar voor de toekomst en kan er optimaal worden
ingespeeld op de klimaatveranderingen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven