Plagwerkzaamheden van start op Ameland

Staatsbosbeheer en It Fryske Gea gaan in de winter van 2014 en het najaar van 2015 op Ameland in een drietal gebieden aan de slag met het afplaggen van de grijze duinen. Het gaat in totaal om 23 hectare, waarvan ca. 8 hectare in de Roosduinen, ca. 3 hectare in de Jan Roepesheide en 12 hectare in de Oerderduinen.

Plaggen is hard nodig om verdere verruiging en vergrassing van de duinen tegen te gaan en de dynamiek in het duinsysteem te stimuleren. De werkzaamheden maken deel uit van het Uitvoeringsplan Duinherstel Ameland en de Beheervisie Oost-Ameland 2013-2038 van It Fryske Gea, en zijn een vervolg op eerdere projecten in het Oerd in 2011 (op grondgebied De Vennoot), de Zwanewaterduinen in 2012 (Staatsbosbeheer) en het graven van kerven in de duinen tussen paal 17 en 21 (It Fryske Gea).

Stikstof

Het doel van het Uitvoeringsplan Duinherstel Ameland is om de effecten van stikstofneerslag op de gevoelige natuur van Ameland te verkleinen. Stikstof afkomstig van energiecentrales en auto’s slaat namelijk neer op de grijze duinen. Hierdoor verdicht de oppervlakte van het duin en ontstaat vergrassing en verruiging. Door de bovengrond te verwijderen (plaggen) haal je naast het gras ook een deel van de stikstof uit de bodem.
De voorbereidingen van de werkzaamheden zijn al in volle gang. Voor de Roosduinen en Jan Roepesheide zijn de benodigde vergunningen afgegeven; de ontheffing voor de Flora- en faunawet en de aanlegvergunning voor het plagwerk in de Oerderduinen is aangevraagd.

Hergebruik van plagsel

Het streven is om het vrijkomende plagsel her te gebruiken. Het plagsel uit Roosduinen en Jan Roepesheide wordt afgevoerd naar het vliegveld bij Hollum waar het een nieuwe bestemming krijgt in de grondwal rond de toekomstige zonneweide. Het plagsel uit de Oerderduinen wordt lokaal verwerkt in een met brandnetel verruigde duinvallei. Afvoer van het plagsel vanuit de Oerderduinen is vanwege de milieubelasting en de overlast die de transporten met zich meebrengt, geen optie. Door hier het plagsel diep de grond in te brengen en af te dekken met zand wordt de aanwezige overmaat aan stikstof uit het leefmilieu verwijderd.

Infomiddag

Op woensdag 19 november organiseren de initiatiefnemers tussen 15:30 en 18:00 uur een inloopmiddag in Hotel Hofker, waar u de plannen kunt inzien en uw vragen kunt stellen.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven