Kustbroedvogels hebben het zwaar

Veel soorten kustbroedvogels in de waddenzee hebben de afgelopen jaren te weinig jongen groot kunnen brengen om de populatie op peil te houden. Het gaat om soorten als Eider, Scholekster, Kluut, Visdief en Noordse Stern.

De slechte broedresultaten worden onder andere veroorzaakt door stormvloeden in het voorjaar, predatie door roofdieren en door een te laag voedselaanbod. Dit blijkt uit een langjarig onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland en IMARES Wageningen UR.

Waddengebied is werelderfgoed

De Nederlandse Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied in ons land en is daarmee, samen met het Waddengebied in Duitsland en Denemarken, één van de belangrijkste natuurgebieden in Europa. Het gehele waddengebied is sinds kort een werelderfgoedgebied van UNESCO. Het gebied is belangrijk als pleisterplaats en overwinteringsgebied voor meer dan 10 miljoen watervogels en is tegelijk een belangrijk broedgebied voor ongeveer 35 soorten kustbroedvogels.

Laag broedsucces

De resultaten uit 2009 en 2010 laten zien dat veel soorten kustbroedvogels een relatief laag broedsucces hebben. Dit geldt vooral voor soorten als Eider, Scholekster, Kluut, Visdief en Noordse Stern. Het blijkt dat er te weinig jongen vliegvlug worden om de populatie op peil te houden.

Bij Lepelaar, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Grote Stern was het beeld wisselender, maar de meeste soorten hadden eveneens matige tot slechte broedresultaten. Alleen Lepelaar en Kleine Mantelmeeuw lieten een positieve trend zien.

De slechte broedresultaten hebben verschillende oorzaken. Eén daarvan zijn overstromingen als gevolg van hoog water gedurende het broedseizoen. Ook worden in de nestfase veel broedvogels slachtoffer van predatie van legsels, met name door vossen en bruine ratten. Daarnaast speelt een te geringe voedselbeschikbaarheid voor de jonge vogels een rol.

ToekomstDe onderzoekers geven in WOt-paper 25 een aantal beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen. Ze bevelen onder andere aan om plannen voor kwelderaanleg langs de Groninger en Friese Waddenkust kritisch te bekijken en rekening te houden met het terreingebruik van de kustbroedvogels.

Verder kan vernatting van graslanden op de Waddeneilanden kansen bieden voor het herstel van weidevogels zoals de Grutto. Ook ander begrazingsbeheer van kwelders, koeien en schapen in plaats van paarden, kan een positief broedsucces van de vogels tot gevolg hebben.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven